Kód agendy: A1343
Název agendy: Archivnictví a spisová služba
Datum registrace agendy: 27.11.2012
Platnost od: 01.01.2013
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:
Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
140 1996 Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
181 2007 Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých Zákonů
227 2000 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
259 2012 Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
300 2008 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
499 2004 Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
645 2004 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Národní standard pro elektronické systémy spisové služby zveřejněný ve Věstníku Ministerstva vnitra - částka 64/2012 (část II)
null 0 Instrukce Ministerstva vnitra České republiky ze dne 25. 5. 1992 čj. VSC/1-793/92. o spisové službě

B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR9301 Výběr archiválií ve skartačním řízení 499/2004 7 499/2004 8 499/2004 9-1 499/2004 10-1,2 499/2004 46-1b 499/2004 49-1b499/2004 52-b499/2004 53-2a499/2004 53-3a499/2004 55-1e499/2004 79-2a181/2007 13-1d
CR9302 Správní řízení o námitkách proti protokolu o provedeném skartačním řízení 499/2004 10-3 499/2004 46-1e 499/2004 49-1f,g 499/2004 50-b 181/2007 13-1f
CR9303 Výběr archiválií mimo skartační řízení 499/2004 11-1,2,3,4499/2004 12-1,2 499/2004 46-1c499/2004 49-1c499/2004 52-c499/2004 79-2a,e181/2007 13-1e
CR9304 Správní řízení o námitkách proti protokolu o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení 499/2004 12-3 499/2004 46-1e 499/2004 49-1f,g 499/2004 50-b 181/2007 13-1f
CR9305 Zproštění mlčenlivosti o skutečnostech zjištěných při výkonu činností podle zákona o archivnictví 499/2004 14-1 499/2004 44-e 499/2004 49-1e 499/2004 50-d
CR9306 Sepsání úředního záznamu o předání archiválií 499/2004 15-1
CR9307 Vydání trvalého skartačního souhlasu 499/2004 15-4
CR9308 Vedení základní evidence Národního archivního dědictví 499/2004 16-3,4 499/2004 46-1k 499/2004 49-1o 499/2004 52-d 499/2004 53-2b 499/2004 53-3b 499/2004 55-1c 181/2007 13-1k
CR9309 Vedení druhotné evidence Národního archivního dědictví 499/2004 16-5 499/2004 46-1k 499/2004 49-1o
CR9310 Vedení ústřední evidence Národního archivního dědictví 499/2004 16-6
CR9311 Vyřazování archiválií z evidence Národního archivního dědictví 499/2004 17-2,3,4499/2004 44-s
CR9312 Vedení evidence archivních kulturních památek a národních kulturních památek 499/2004 18-1 499/2004 30-2
CR9313 Vedení evidence archivu a kulturně vědeckých institucí 499/2004 18-2 499/2004 44-o
CR9314 Určení archivu pro péči o archiválie ze zaniklého archivu 499/2004 18a-1 499/2004 59-6
CR9315 Prohlášení za archivní kulturní památku 499/2004 21-2,3,4499/2004 44-t
CR9316 Zrušení prohlášení za archivní kulturní památku 499/2004 21-6499/2004 44-t
CR9317 Prohlášení za národní kulturní památku 499/2004 22
CR9318 Převod vlastnictví archiválie do zahraničí 499/2004 23-2
CR9319 Přenechání archiválií do užívání právnickým nebo fyzickým osobám 499/2004 23-3
CR9320 Poskytování náhrady nezbytných nákladů 499/2004 24-4 499/2004 31-3 499/2004 44-n
CR9321 Přednostní koupě archiválií 499/2004 28
CR9322 Povolení k vývozu archiválií 499/2004 29
CR9323 Prověrka fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek 499/2004 30-3,4 499/2004 46-1l 499/2004 49-1p 499/2004 52-l 499/2004 55-1g
CR9324 Povolení ke konzervaci a restaurování archivních kulturních památek a národních kulturních památek 499/2004 30-5
CR9325 Vyřizování žádosti o poskytnutí státního příspěvku za prohlášení dokumentu za archiválii a archiválie za archivní kulturní památku nebo národní kulturní památku 499/2004 24-2 499/2004 44-n 499/2004 31-1
CR9326 Uložení archivní kulturní památky nebo národní kulturní památky na žádost vlastníka 499/2004 32-1,2,3,4
CR9327 Zpřístupnění svazku vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti 140/1996 181/2007 13-1a
CR9328 Vydání badatelského řádu 499/2004 34-2
CR9329 Zpracování osobních údajů žadatelů o nahlížení 499/2004 35
CR9330 Zajištění souhlasu osob s nahlížením do archiválií obsahujících osobní údaje a citlivé osobní údaje 499/2004 37-2,3,4,5,6,7,8,9
CR9331 Rozhodování o nevyhovení žádosti o nahlížení do archiválií 499/2004 38-2 499/2004 46-1g 499/2004 49-1j,k,l 499/2004 50-c 181/2007 13-1g
CR9332 Zapůjčování archiválií na výstavy 499/2004 39-3
CR9333 Povolování vystavování národních kulturních památek 499/2004 39-4
CR9334 Rozhodování o nevyhovení žádosti o pořízení výpisu, opisu nebo kopie archiválií 499/2004 40-3 499/2004 46-1g 499/2004 49-1j,k,l 499/2004 50-c 181/2007 13-1g
CR9335 Řízení výkonu státní správy v archivnictví 499/2004 44-a
CR9336 Přezkum rozhodnutí státních archivů 499/2004 44-c
CR9337 Rozhodování o akreditaci archivů 499/2004 44-f499/2004 58-3
CR9338 Odnětí akreditace 499/2004 59
CR9339 Provádění inventur archiválií 499/2004 44-i 499/2004 46-2e 499/2004 49-2i 499/2004 52-n 499/2004 53-3d 499/2004 55-1j
CR9340 Vedení evidence správních archivů 499/2004 44-p
CR9341 Rozhodování o scelení a umístění archivních souborů 499/2004 44-r
CR9342 Kontrola výkonu spisové služby 499/2004 46-1a 499/2004 49-1a 499/2004 50-a 499/2004 52-a 499/2004 55-1a 181/2007 13-1c
CR9343 Posuzování protokolu o provedeném skartačním řízení a o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení 499/2004 46-1f 499/2004 49-1h 499/2004 52-i 499/2004 79-2f
CR9344 Trestání přestupků a správních deliktů 499/2004 46-1h499/2004 49-1m499/2004 75-4 499/2004 74-6 499/2004 74-8 181/2007 13-1h
CR9345 Ukládání, zpracování a zpřístupňování archiválií v digitální podobě 499/2004 46-3 499/2004 15-3
CR9346 Vyjádření k žádosti o koncesi živnosti vedení spisovny 499/2004 49-1r
CR9347 Poskytování jednorázového ročního státního příspěvku na provoz soukromého archivu 499/2004 56-5
CR9348 Předkládání výročních zpráv o činnosti archivu 499/2004 62
CR9349 Kontrola ve věcech archivnictví 499/2004 71
CR9350 Příjem dokumentů 499/2004 64 259/2012 2 259/2012 3 259/2012 4 259/2012 6
CR9351 Označování dokumentů 499/2004 64 259/2012 5 259/2012 7
CR9352 Evidence dokumentů 499/2004 64 259/2012 8 259/2012 9 259/2012 10 259/2012 11 259/2012 25
CR9353 Tvorba spisu 259/2012 12
CR9354 Rozdělování a oběh dokumentů 499/2004 64 259/2012 13
CR9355 Vyřizování a podepisování dokumentů 499/2004 65 259/2012 14 259/2012 16 259/2012 17 259/2012 23
CR9356 Vydání spisového řádu 499/2004 66 259/2012 15 VSC/1-793/92 příloha č. 1
CR9357 Odesílání dokumentů 499/2004 67 259/2012 18
CR9358 Ukládání dokumentů 499/2004 68-1 499/2004 68-2 499/2004 68-3 259/2012 19
CR9359 Podmínky pro ukládání dokumentů ve spisovně nebo správním archivu 499/2004 68-4
CR9360 Vyřazování dokumentů a provádění skartačního řízení 499/2004 7 499/2004 8 499/2004 9 259/2012 20 259/2012 21
CR9361 Provádění spisové rozluky 499/2004 68a 259/2012 22
CR9362 Zřízení správního archivu 499/2004 69
CR9363 Vedení spisové služby v mimořádných situacích 259/2012 26
CR9365 Vydání stanoviska k žádosti o udělení oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě 499/2004 60a-3 499/2004 46-3i
CR9366 Odnětí oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě 499/2004 60b
CR9367 Zveřejnění výročních zpráv o činnosti archivů 499/2004 62-1
CR9371 Vydání archiválií na žádost vlastníka či držitele 499/2004 27-2
CR9372 Rozhodnutí o uložení archiválií do jiného než příslušného archivu 499/2004 44-q
CR9368 Výkon spisové služby v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby 499/2004 63-3 499/2004 70-2 259/2012 8-1 VMV 64/2012 (část II)
CR9364 Rozhodování o oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě 499/2004 60a-4
CR9369 Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií 499/2004 3-2c 499/2004 Příloha č. 1, část II.
CR9373 Rozhodnutí o svěření ohrožených archiválií 499/2004 49-1i
CR9370 Převzetí archiválií a ohrožených archiválií 499/2004 18a-1 499/2004 27-1 499/2004 59-6
CR9374 Vyrozumění žadatele o možnosti nahlížení do archiválií 499/2004 38-3,4 499/2004 38a

C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):
Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Bezpečnostní sbory
Kraje a hl. m. Praha
Ministerstva a další ústřední správní úřady
Městské části hlavního města Prahy
Notáři
Obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem
Obce, městské částí nebo městské obvody v hlavním městě Praze, vojenské újezdy
Organizační složky státu
Ozbrojené síly
Správní úřady na úseku archivnictví
Státní archivy
Státní oblastní archivy
Veřejnoprávní původci (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě)
Veřejné archivy
Zdravotní pojišťovny
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006599 Úřad vlády České republiky
00007064 Ministerstvo vnitra
70979821 Národní archiv
75112817 Archiv bezpečnostních složek


[Čas vygenerování tohoto souboru: 07.04.2017 05:05:09.]